Open JeugdKamp Zeilberg
Het zomerkamp dat je niet mag missen!

Aannamebeleid & Gedragscode Vrijwilligers

Aanleiding:
OJKZ is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze stichting. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet jaarlijks kunnen genieten van de georganiseerde kampweek. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.
 

Het is uitermate belangrijk dat onze leden onbezorgd aan alle activiteiten kunnen deelnemen in een veilige omgeving en bij alle vrijwilligers in veilige handen zijn. Mocht je desondanks iets van dergelijke aard signaleren, meldt dit dan direct bij de vertrouwenscontactpersoon van OJKZ.

Besluit:
Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen OJKZ een functie te vervullen. 

Daarom neemt OJKZ de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • een kennismakingsgesprek met 2 leden van het bestuur of betreffende verantwoordelijke;
 • de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te neme en zich hieraan te conformeren;
 • voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
 • bij nieuwe vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt 

Gedragscode:
Veel grenzen in het contact tussen onze vrijwilligers (onderling) en kinderen die aan de activiteiten van OJKZ deelnemen zijn helaas niet eenduidig. De één vindt een aai over de bol prettig, de ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle betrokkenen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als OJKZ voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door OJKZ wordt gevoerd. Wanneer je je bij ons aansluiten als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers van OJKZ:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan het kind onheus te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

 6. De vrijwilliger zal tijdens activiteiten van OJKZ te allen tijde zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen, zowel binnen als buiten.

 7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

Deze gedragscode is 1 juni 2021 vastgesteld door de leden van het voltallige bestuur van OJKZ (Open JeugdKamp Zeilberg)